wszystkie pola obowiązkowe

O firmie

Wielkopolska Spó?ka Drobiarska DROB S.A. prowadzi dzia?alno?? w zakresie odchowu reprodukcyjnych stad mi?snych na potrzeby w?asnej produkcji i kooperuj?cych hodowców, produkcji jaj wyl?gowych kur mi?snych oraz wyl?gu i sprzeda?y piskl?t wszystkich gatunków drobiu.

  Posiadamy ponad 40-to letnie do?wiadczenie, które z powodzeniem wykorzystujemy w dzia?alno?ci naszej Spó?ki powsta?ej w 1992 r. w procesie prywatyzacji Pozna?skich Zak?adów Drobiarskich. Dysponujemy 9 zak?adami wyl?gowymi i dwiema fermami reprodukcyjnymi zlokalizowanymi na terenie Wielkopolski. Potencjalna moc produkcyjna pozwala na wyl?gi w skali roku 50 milionów szt. piskl?t kurzych.

W ramach wyl?gu piskl?t g?sich jeste?my czo?owym producentem zaopatruj?cym najwi?kszych eksporterów g?si owsianych, stanowi?c oko?o 10% rynku polskiego tych piskl?t. Jako nieliczni w Polsce mo?emy poszczyci? si? g?sim zak?adem, wyposa?onym w ca?o?ci w aparaty wyl?gowe firmy Petersime.

   Podstaw? produkcji brojlerów kurzych w Spó?ce DROB S.A. jest rozbudowane zaplecze reprodukcyjnych kur mi?snych, które zlokalizowane jest na w?asnych jak i wspó?pracuj?cych fermach. 80% ca?o?ci zaplecza pochodzi z w?asnej odchowalni. Pozwala to na osi?gni?cie wyrównanego materia?u brojlerowskiego w jednorazowym wyl?gu w ilo?ci do 200.000 szt. piskl?t.

   Wszystkie stada reprodukcyjne zarówno drobiu wodnego jak i grzebi?cego podlegaj? ?cis?emu nadzorowi pod k?tem weterynaryjnym i zootechnicznym.

   Aktualnie nasze zak?ady wyl?gu drobiu s? w trakcie modernizacji dostosowuj?cej je do wymogów norm Unii Europejskiej przy wykorzystaniu najnowszych osi?gni?? technicznych i technologicznych Firmy Petersime.

   Jeste?my zainteresowani wspó?prac? z organizatorami produkcji drobiarskiej, producentami pasz, zak?adami ubojowymi i fermami towarowymi.

Gwarantujemy najwy?szej jako?ci materia? towarowy pochodz?cy
od wiod?cych firm hodowlanych na ?wiecie.

   Oczekujemy na Pa?stwa uwagi oraz wcze?niejsze przekazanie ewentualnych sugestii i potrzeb, co pozwoli?oby na przygotowanie przez naszych przedstawicieli bardziej szczegó?owych ofert.

tel. 61 872-76-77
tel. 61 872-76-73
tel./fax 61 872-78-51
e-mail: info@drob.com.pl

Copyright © 2012 Drob S.A.

projekt i wykonanie: artiworks.pl