wszystkie pola obowiązkowe

Produkcja kurcz?t

KURY W WIELKOPOLSKIEJ SPÓ?CE DROBIARSKIEJ "DROB" S.A.

 

Wielkopolska Spó?ka Drobiarska Drob S.A. jest producentem brojlerów czyli piskl?t kurzych mi?snych, kurek z przeznaczeniem na towarowe stada znosz?ce jaja konsumpcyjne oraz ogólnou?ytkowych na potrzeby przydomowego wiejskiego utrzymania.

  Najwi?ksz? i dynamicznie rozwijaj?c? si? ga??zi? jest produkcja brojlerów. Dla uzyskania doskona?ego surowca firma nasza wybra?a najlepsze na ?wiecie materia?y hodowlane Ross, Hydro, Cobb, jak równie? nowoczesne technologie zarówno na fermach jak i w zak?adach wyl?gowych.

Jak podaj? wyniki wielu testów i w?asne obserwacje brojlery powsta?e z tych stad reprodukcyjnych s? genetycznie zaprogramowane na najszybszy przyrost masy mi??niowej, doskona?? prze?ywalno?? i bardzo dobr? konwersj? paszy. Imponuj?ce s? równie? u tych brojlerów parametry poubojowe, szczególnie wydajno?? rze?na a co najwa?niejsze wysoki uzysk mi??ni piersiowych.

Dla pe?ni wykorzystania potencja?u genetycznego niezb?dne jest równie? utrzymanie warunków ?rodowiskowych na optymalnym poziomie oraz organizacja pracy w po??czeniu z profilaktyk? i kontrol? weterynaryjn?. Zapewniaj? to dwie w?asne fermy w pe?ni wyposa?one w nowoczesny sprz?t, a ich dzia?anie ma na celu utrzymanie kur o najwy?szym stopniu ujednolicenia przede wszystkim pod wzgl?dem wiekowym, rasowym, fizjologicznym, immunologicznym i ?ywieniowym.

   Pierwsza ferma w D?brówce Ko?cielnej w ci?gu roku prowadzi dwa cykle odchowu stad reprodukcyjnych do 18-tego tygodnia ?ycia ptaków w ilo?ci po 35 tysi?cy kurek. Wszystkie zabiegi w czasie odchowu a wi?c utrzymanie odpowiednich programów ?ywieniowych, ?wietlnych, weterynaryjnych oraz odpowiedniej selekcji doprowadzaj? do dojrza?o?ci p?ciowej i wywo?ania nie?no?ci na najwy?szym poziomie jako?ciowym i ilo?ciowym.

Druga ferma w Gronowie po otrzymaniu kur z D?brówki Ko?cielnej przeprowadza jeden cykl produkcji jaj w ci?gu roku. Odpowiednie programy oraz zarz?dzanie pozwalaj? utrzyma? kury w wieku od 18-tego do 64-tego tygodnia ?ycia w kondycji pe?nej produktywno?ci.

Spó?ka "Drob" kooperuje równie? z fermami reprodukcyjnymi, które odbieraj? odchowane kury z D?brówki Ko?cielnej a w okresie produkcji stad dostarczaj? jaja wyl?gowe do jej zak?adów wyl?gowych.

Jaja trafiaj?ce do zak?adów wyl?gowych poddawane s? inkubacji zgodnie z technologi? Petersime. Uzyskane piskl?ta po odpowiedniej selekcji trafiaj? na fermy towarowe za po?rednictwem specjalistycznego transportu. Ich doskona?a warto?? biologiczna pozwala tam w pe?ni wykorzysta? ich mo?liwo?ci u?ytkowe.

 

tel. 61 872-76-77
tel. 61 872-76-73
tel./fax 61 872-78-51
e-mail: info@drob.com.pl

Copyright © 2012 Drob S.A.

projekt i wykonanie: artiworks.pl